فراخوان ارائه پیشنهاد برگزاری سمپوزیوم در چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی

خورسندیم تا از طرف کمیته علمی چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی از همه دانشمندان حوزه علوم اعصاب برای تهیه پیشنهاد ارائه سمپوزیوم های تخصصی دعوت بعمل آوریم. سمپوزیوم های پیشنهاد شده باید علاوه بر جامعیت و قابل درک بودن برای مخاطبان عمومی این حوزه، با مرزهای دانش منطبق بوده و در بر گیرنده یافته های آزمایشگاهی ارائه کنندگان نیز باشد. پیشنهاد می شود هر سمپوزیوم مشتمل ۵ سخنرانی برای مجموعا ۱۲۰ دقیقه طراحی شود و از انعطاف لازم برای برگزاری در ۹۰ تا ۱۲۰ دقیقه (بنا به نظر مسئولین کنگره و ضرورتهای برنامه ریزی)  برخوردار باشد. رعایت موارد زیر امکان در اولویت قرار گرفتن سمپوزیوم پیشنهادی را افزایش خواهد داد:
۱-  برای مخاطب عام حوزه علوم اعصاب جذاب و قابل فهم باشد و جمع بندی مناسبی از مطالب ارائه شده قابل حصول باشد.
۲- روزآمد ترین تحقیقات و چشم اندازهای آن حوزه را پوشش داده و سهم قابل توجهی از مطالب مربوط به یافته های ارائه کننده باشد.
۳- متخصصین حوزه های پایه و بالینی در کنار هم نسبت به ارائه سمپوزیوم همکاری نمایند.
۴- از پراکندگی مناسب جغرافیایی در سطح کشور و حتی الامکان محققین ایرانی مقیم خارج در بین ارائه کنندگان برخوردار باشد.
۵-  فرصت تقریبا برابری را برای معرفی پژوهشگران خانم و آقا به مخاطبین فراهم آورد.
۶-  یک نفر به عنوان مسئول سمپوزیوم معرفی شود و مسئولیت اداره سمپوزیوم را به همراه همکاران خود به عهده بگیرد.

بدیهی است در انتخاب نهایی سمپوزیوم ها نیز پراکندگی جغرافیایی، کیفیت مطالب ارائه شده و پوشش حداکثری محورهای مختلف کنگره مورد نظر خواهد بود. در صورت مشارکت قابل توجه میمانان خارجی، یکی از سالنهای همایش به زبان انگلیسی اداره خواهد شد. لذا لطفا در قسمت مربوطه تمایل خود برای ارائه سمپوزیوم به زبان انگلیسی را مشخص فرمایید.
لطفا فرم تکمیل شده پیشنهاد ارائه سمپوزیوم را از طریق هر دو ایمیل زیر ارسال فرمایید:
mjavan@modares.ac.ir
m_javan@yahoo.com

Call for symposium

———————————————————-
دکتر محمد جوان  – دبیر علمی بخش علوم پایه
دکتر بهرام حقی آشتیانی – دبیر علمی بخش بالینی