درخواست برگزاری کارگاه

اساتید و محققین محترم حوزه علوم اعصاب می توانند برای درخواست برگزاری کارگاه مربوطه خود از طریق ایمیل زیر اقدام کنند:

workshops@inss.ir