برنامه کلی مجمع عمومی انجمن در کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی ۱۳۹۷

مرکز همایشهای رازی سالن شماره ۲

پنجشنبه ۲۲ آذر ماه – ساعت ۱۵:۳۰-۱۳:۳۰

دانلود نسخه PDF