مرداد 30

گرنت پژوهشی ملی استاد دکتر فرشته معتمدی

معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به پاس گرامیداشت خدمات ارزنده استاد گرامی سرکار خانم دکتر فرشته معتمدی، گرنت پژوهشی ملی تحت عنوان ” گرنت دکتر فرشته معتمدی در حوزه علوم اعصاب” به استادیاران و محققین پسادکتری زیر 45 سال اعطا می نماید.

شرایط این گرنت برای فراخوان آذر 1398 به شرح ذیل است:

 • پژوهشگر می بایست عضو هیات علمی شاغل یا محقق پسادکتری در دانشگاهها و سازمانهای وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری زیر 45 سال باشد.
 • اعتبار گرنت 500000000 ریال (پانصد میلیون ریال) است.
 • در هر فراخوان فقط یک طرح از هر فرد پذیرفته می شود.
 • مدت زمان انجام طرح حداقل یکسال و حداکثر 2 سال از زمان عقد قرارداد می باشد.
 • زمان شروع فعالیتهای طرح پس از کسب مجوز کمیته اخلاق خواهد بود.
 • فقط طرحهای مرتبط با حوزه علوم اعصاب مورد پذیرش قرار می گیرد.
 • طرح ارائه شده نباید قبلا اجرا شده و یا مصوبه کمیته اخلاق برای اجرا گرفته باشد.
 • مقاله منتج از طرح نام و شماره گرنت مندرج در قرارداد را ذکر نماید.
 • مقاله منتج از طرح میبایستی در مجلات Q1 و یا Q2 چاپ شود.

نحوه شرکت در فراخوان

 • طرح پیشنهادی می بایست از طریق سامانه پژوهان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی حداکثر تا 20 شهریور 1398 ارائه گردد.
 • طرح ابتدا بصورت پیش پروپوزال (preproposal) و در صورت پذیرش در مرحله غربالگری بصورت طرح کامل (full proposal) ارائه گردد.

پیش پروپوزال طبق الگوی زیر ارائه گردد: