مزایای عضویت

 

دریافت کارت عضویت انجمن

دریافت مجله علمی پژوهشی Basic & Clinical Neuroscience

خبرنامه الکترونیکی انجمن

دریافت اخبار مربوط به فرصتهای مالی انجمن های بین المللی

عضویت وابسته در سازمان جهانی تحقیقات مغز (IBRO)

عضویت وابسته در فدراسیون انجمن های آسیا و اقیانوسیه (FAONS)

٢٠% تخفیف هزینه ثبت نام کنگره سالیانه انجمن

٢٠-١٠% تخفیف هزینه ثبت نام کارگاه های تحت حمایت انجمن

اولویت معرفی در استفاده از فرصتهای مالی (Grant) شرکت در کنگره های بین المللی در حوزه علوم اعصاب

برگزاری کارگاه توسط اعضای هیئت علمی با حمایت انجمن

درج نام و نام خانوادگی در لیست اعضای انجمن در پایگاه اینترنتی

مزایای حامیان انجمن علوم اعصاب ایران

 دریافت کارت عضویت انجمن برای بالاترین مقام اجرایی

دریافت خبرنامه الکترونیکی انجمن

١٠% تخفیف جهت شرکت در نمایشگاه کنگره سالیانه انجمن

٢٠-١٠% تخفیف برای درج آگهی و تبلیغات در مجله، خبرنامه و پایگاه اینترنتیانجمن

اولویت در درج آگهی و تبلیغات در مجله، خبرنامه و پایگاه اینترنتی

اولویت برگزاری کارگاه آموزشی و پژوهشی تحت پوشش انجمن