اسفند 10

قابل توجه شرکت کنندگاه در کارگاه «چگونگی کارکرد سیستم توجه در انسان و راهکارهای تقویت آن»

قابل توجه شرکت کنندگاه در کارگاه «چگونگی کارکرد سیستم توجه در انسان و راهکارهای تقویت آن» دانش آموزانی که در کارگاه «چگونگی کارکرد سیستم توجه در انسان و راهکارهای تقویت آن» شرکت کرده اند، میتوانند گواهی‌ های حضور خود را روز پنجشنبه 13 اسفند 1394 از غرفه کمیته دانش آموزی در محل سالن همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران از ساعت 14 تا 18 دریافت کنند.